X

Splošni pogoji uporabe brezžičnega (WiFi) omrežja

Dobrodošli v Pivnici Pivovarne Union. Za vaše boljše počutje vam omogočamo brezplačno uporabo našega brezžičnega omrežja (v nadaljevanju: storitev WiFi).

Z registracijo in uporabo brezžičnega omrežja, se strinjate s temi splošnimi pogoji, zato prosimo, da jih pozorno preberete. Če vas zanima več informacij, se prosimo obrnite na kontaktni naslov za pomoč strankam: info@pivnica-union.si.

Ponudnik storitve WiFi v Pivnici je Pivovarna Union d.d. (v nadaljevanju tudi: Ponudnik storitve)

Storitev WiFi

Storitev WiFi omogoča uporabniku ustrezne komunikacijske opreme (prenosni računalnik, mobilni telefon, tablica ali druga komunikacijska naprava), ki omogoča priklop na brezžična komunikacijska omrežja Wi-Fi, da pridobi možnost dostopa in uporabe interneta na območju Pivnice Pivovarne Union (v nadaljevanju: Pivnica).

Ime omrežja WiFi

Ime omrežja WiFi, na katerega dostopajo obiskovalci Pivnice in na katerega se nanašajo ti pogoji, je PIVNICA UNION.

Obseg storitve WiFi

Storitev WiFi v Pivnice omogoča, ob predhodno opravljeni registraciji, prost in časovno omejen dostop do storitev interneta, v skladu s temi pogoji.

Registracija

Uporabnik se za uporabo storitve WiFi registrira v skladu z navodili na vstopni strani storitve WiFi. Vsak uporabnik, ki se registrira za uporabo storitve WiFI, mora izpolnjevati pogoje za obisk Pivnice.

Uporabnik se lahko registrira z vnosom osebnega e-poštnega naslova .Podatki, potrebni za registracijo uporabnika, se hranijo in obdelujejo v skladu s poglavjem o varstvu zasebnosti, navedenem v nadaljevanju teh pogojev.

Odgovornost Ponudnika storitve

Ponudnik storitve v zvezi z zagotavljanjem Storitve WiFi:

 • Ne daje jamstev za nemoteno delovanje storitve oz. ne zagotavlja nemotene možnosti dostopa do interneta.
 • Ni odgovoren za izgubo prihodka in/ali posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala kot posledica delovanja, nedelovanja ali morebitnih motenj v delovanju storitve.
 • Ne odgovarja za vsebino in obliko informacij, ki jih uporabnik pridobi z uporabo storitve.
 • Ne odgovarja za vsebine, ki jih uporabnik prenaša ali do njih dostopa prek interneta in ne odgovarja za ravnanja uporabnika ali tretjih oseb na internetu.
 • Ne odgovarja za posredno ali neposredno izgubo prihodka oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi izgube oz. odtujitve uporabnikovih podatkov ali drugih parametrov, potrebnih za uporabo storitve.
 • Lahko zaradi varovanja interesov uporabnika in preprečevanja zlorab uporabniku/uporabnikom prepreči zagotavljanje storitve v primeru zaznane možnosti zlorabe.
 • Lahko uporabniku/uporabnikom prepreči zagotavljanje storitve, če ugotovi, da uporabnik/uporabniki motijo funkcionalnost omrežja WiFi v Pivnice in/ali storitve uporabljajo v nasprotju s temi pogoji oziroma za nedovoljen namen. V tem primeru se uporabnik zavezuje povrniti vso škodo, vključno s stroški.
 • Ne zagotavlja uporabniku popolne varnosti Wi-Fi povezave.

Ponudnik storitve lahko v sklopu Storitve WiFi onemogoča in preprečuje dostop do določenih neprimernih in nezakonitih vsebin.

Zaradi zagotavljanja enakovredne in pravične uporabe storitve WiFiza vse uporabnike storitve in v izogib preobremenitvam omrežja lahko ponudnik storitve pri uporabi storitve WiFi omejuje hitrost prenosa podatkov.

Obveznosti uporabnikov Storitve WiFi

Uporabniki se v zvezi z uporabo Storitve WiFi obvezujejo:

 • Da bodo v postopku registracije uporabljali izključno lastne e-poštne naslove in osebne Facebook profile.
 • Da ne bodo uporabljali storitve WiFi za nezakonite namene in v nasprotju s temi pogoji.
 • Da ne bodo posredovali informacij ali podatkov, ki vsebujejo računalniške viruse ali material, namenjen prekinitvi, uničenju ali omejevanju funkcionalnosti računalniške ali druge IT strojne ali programske opreme.
 • Da ne bodo kršili avtorskih in sorodnih pravic, znamk, patentov ali drugih pravic intelektualne lastnine.
 • Da ne bo izvrševal dejanj, ki bi bila na kakršenkoli način škodljiva mladoletnim osebam in ki so prepovedana z veljavno zakonodajo.

Uporabnik se strinja, da mu pobudnik storitve lahko kadarkoli preneha zagotavljati dostop do interneta prek storitve WiFi, če zazna možnost, da uporabnik krši te pogoje.

Varovanje zasebnosti

Storitev WiFi omogoča uporabniku ustrezne komunikacijske opreme (prenosni računalnik, mobilni telefon, tablica ali druga komunikacijska naprava), ki omogoča priklop na brezžična komunikacijska omrežja Wi-Fi, da pridobi možnost dostopa in uporabe interneta na območju Pivnice Pivovarne Union (v nadaljevanju: Pivnica).

Storitev WiFi

Uporabnik z izvedeno registracijo dovoljuje Pivovarni Union d.d. in njenim povezanim osebam v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter pogodbenim partnerjem, s katerimi Pivovarna Union d.d. sklene ustrezno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, uporabo in obdelavo naslednjih osebnih podatkov:

 • E-poštni naslov uporabnika;
 • V primeru registracije preko enega ali več socialnih omrežij (Facebook, Twitter in/ali Instagram), uporabniške profile, vključno z imenom, priimkom in drugimi osebnimi podatki, ki jih vključujejo uporabniški profili v navedenih socialnih omrežjih in so potrebni za komunikacijo z uporabnikom.

Pivovarna Union d.d. in/ali njegovi pogodbeni partnerji ob registraciji vnesene podatke in vse njihove spremembe, ki jih naknadno opravi uporabnik, zbirajo, hranijo, vodijo, uporabljajo in obdelujejo v skladu z veljavno zakonodajo v ustrezno varovanem in zaščitenem sistemu. Zavarovanje osebnih podatkov uporabnikov obsega organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo teh podatkov.

Podatki, ki jih uporabnik vnese ob registraciji ter vse njihove, s strani uporabnika sporočene naknadne spremembe, so namenjeni za potrebe zagotavljanja storitve WiFi, vzorčenja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje obsega uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga in dodatno tudi za naslednje namene Pivovarne Union d.d. in njenih pogodbenih partnerjev:

 • Obveščanje o ponudbi Pivnice in o vseh akcijah, dogokih, prireditvah in drugih aktivnostih, povezanih s Pivnico;
 • Obveščanje o produktih in storitvah Pivovarne Union d.d., Pivovarne Laško d.d. in drugih s Pivovarno Union d.d. povezanih pravnih oseb v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (v nadaljevanju skupaj: Pivovarna Union d.d. in povezane osebe);
 • Obveščanje o tržnih, komercialnih in drugih poslovnih dogodkih, akcijah in kampanjah Pivovarne Union d.d. in povezanih oseb;
 • Obveščanje o nagradnih igrah in prireditvah v organizaciji Pivovarne Union d.d. in povezanih oseb.

Uporabnik lahko od ponudnika storitve kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke in sicer s sporočilom o želji odjave s seznama prejemnikov na e-poštni naslov info@pivnica-union.si.

Piškotki

Uporabnik storitve WiFi dovoljuje in je seznanjen, da ponudnik storitve shranjuje informacije na računalniku oziroma povezani terminalski opremi, na kateri se uporablja storitev WiFi, v obliki piškotkov ali podobnih tehnologij, z namenom zagotavljanja delovanja posameznih funkcionalnosti storitve WiFi, prilagajanja in predpomnjenja vsebin.

Piškotek je niz znakov, ki ga spletni brskalnik uporabnika lahko trajno shrani na njegovem računalniku ali mobilni napravi. Vanj se shranjujejo vsi podatki in izbire o obiskih posameznih spletnih mest. Spletna/mobilna mesta uporabijo piškotke vsakič, ko jih uporabnik obišče, tako da shranijo njegov edinstveni identifikator, čas vpisa in druge nujne podatke, ki niso osebne narave, v zaščiten piškotek, ki se začasno shrani na njegovem računalniku ali mobilni napravi.

Piškotek omogoča premikanje po spletnih/mobilnih mestih, ne da bi se bilo treba uporabniku ponovno vpisovati za dostop do vsake strani. Z uporabo nastavitev v spletnem/mobilnem brskalniku lahko uporabnik dovoli ali prepreči prejemanje piškotkov. Če uporabnik ne želi prejemati piškotkov, ne bo mogel uporabljati vseh storitev, ki jih spletna/mobilna mesta nudijo.

Avtorske pravice

Ponudnik storitve in/ali njegovi pogodbeni partnerji imajo nad vsemi vsebinami in aplikacijam v povezavi s storitvijo WiFi, pridržane vse avtorske in njim sorodne pravice in pravice industrijske lastnine.

Omejitev odgovornosti

Ponudnik storitve ni odgovoren za izgubo ali škodo, ki bi nastala v povezavi z uporabo ali nezmožnostjo uporabe storitev WiFi, vključno s posredno ali neposredno izgubo ali škodo, izgubo podatkov, prihodkov, dobička ali priložnosti, poškodbo lastnine in zahtevkov drugih oseb.

Končne določbe

Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev WiFi in za tolmačenje teh pogojev se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pristojno je sodišče v Ljubljani.

Ti pogoji začnejo veljati dne 15. 11. 2014.


Pivovarna Union d.d.